OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY STAM ANDRZEJ MURZACZ

§1.

Postanowienia ogólne

1. Niniejsze Ogólne Warunki sprzedaży, zwane dalej „ OWS”, regulują zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży/dostawy wyrobów przez STAM Andrzej Murzacz z siedziba w Wałbrzychu ( dalej zwanej STAM) na rzecz jej kontrahentów będących przedsiębiorcami, zwanych dalej Kupującymi/Sprzedającymi.

2. Niniejsze Ogólne Warunki sprzedaży dotyczą zarówno wyrobów stalowych w stanie nieprzetworzonym, jak i podanych przerobowi uszlachetniającemu przez STAM lub na jego zlecenie, zwanych dalej łącznie Produktami.

3. Niniejsze OWS stanowią integralna część umów sprzedaży/dostawy wyrobów i świadczenia usług zawieranych przez STAM z Kupującymi/Sprzedającymi i mają do nich zastosowanie, chyba, że strony umowy wyraźnie postanowiły inaczej. Każde odstępstwo od stosowania niniejszych „OWS” wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. „OWS” podane są do wiadomości Kupującego/Sprzedającego. Obowiązek zapoznania się z „OWS” leży po stronie Kupującego/Sprzedającego. Jeżeli kupujący/sprzedający pozostaje w stałych stosunkach handlowych przyjęcie przez niego „OWS” przy pierwszym zamówieniu, dostawie, odbiorze uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży, aż do czasu zmiany ich treści lub odwołania ich stosowania.

5. Zawarcie umowy sprzedaży/dostawy Produktów następuje poprzez złożenie przez kupującego pisemnego lub ustnego zamówienia złożonego u STAM po przez dowolny podmiot zwanym dalej kupującym.

6. W żadnym wypadku umowa sprzedaży/dostawy Produktów nie zostaje zawarta bez potwierdzenia Zamówienia przez STAM.

7. Składając zamówienie po raz pierwszy, Kupujący są zobowiązani przedstawić STAM kopie następujących dokumentów: a) aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców KRS lub z ewidencji działalności gospodarczej, b) decyzji o nadaniu numeru REGON, c) decyzji o nadaniu numeru NIP, d) pełnomocnictwo ( jeśli dotyczy).

8. Kupujący posiadający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składając zamówienie po raz pierwszy, są zobowiązani przedstawić STAM: a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, b) dokumentu poświadczającego nadanie numeru identyfikacji podatkowej, c) pełnomocnictwo ( jeśli dotyczy).

9. W kolejnych zamówieniach Kupujący są zobowiązani przedkładać kopię dokumentów określonych w pkt. 6 i pkt.7 wyłącznie w przypadku zaistnienia zamiany ujawnionych w nich informacji .

10. Na każdym etapie realizacji umowy sprzedaży/dostawy Produktów STAM zastrzega sobie prawo żądania od Kupujących przedstawienia kopii deklaracji F-01 lub CIT-2, albo dokumentów wskazujących na sytuację finansową Kupujących, z jednoczesnym uprawnieniem do wstrzymania realizacji umowy do chwili ich przedstawienia.

11. Przed przystąpieniem do wykonania umowy sprzedaży/dostawy Produktów STAM zastrzega sobie prawo żądania od Kupującego ustanowienia na rzecz STAM jednego, kilku dowolnie wybranych lub wszystkich określonych poniżej, nieodwołalnych zabezpieczeń zapłaty w postaci: a) gwarancji bankowej/ ubezpieczeniowej, b) akredytywy dokumentowej, c) cesji wierzytelności, d) weksla z własna klauzulą „bez protestu”, e) poręczenia osób trzecich, f) zabezpieczeń rzeczowych ( hipoteka, zastaw rejestrowy, zastaw zwykły).

12. Przedstawiciele handlowi STAM działają wyłącznie w granicach udzielonych im pełnomocnictw. STAM nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania przedstawicieli handlowych przekraczających zakres udzielonych im pełnomocnictw.

§2.

Ceny i warunki płatności

1. Ceny i warunki zapłaty określone są w sposób wiążący dla Stron w Ofercie/Potwierdzeniu Zamówienia.

2. Ceny Produktów obowiązują na warunkach loco magazyn STAM i obejmują ceny sprzedaży Produktu, należności celne, koszty opakowania wyrobu oraz załadunek. Cena nie obejmuje kosztów związanych z transportem Produktu z magazynu STAM. W przypadku zlecenia przez Kupującego transportu STAM , cena Produktu wraz z transportem ustalana jest przez STAM indywidualnie w Potwierdzeniu Zamówienia.

3. Koszty przelewów oraz wymiany walut obciążą Kupującego.

4. Zaplata ceny następuje na warunkach określonych w Potwierdzeniu zamówienia.

5. Na Podstawie art. 583 kodeksu cywilnego, STAM zastrzega sobie prawo własności dostarczonego Produktu do chwili uiszczenia pełnej ceny za dostarczony Produkt. W przypadku, gdy Produkt dostarczony przez STAM zostanie użyty do wytworzenia nowego produktu, STAM stanie się współwłaścicielem nowego produktu wg zasady określonej w art. 193 k.c. tj. udziały we współwłasności nowego produktu będą oznaczone według stosunku wartości fakturowej towaru dostarczonego przez STAM i rzeczy z tym towarem połączonych. Zastrzeżeniem prawa własności wygasa z chwila zapłaty.

§3.

Sposób wykonania umowy

1. Termin realizacji zamówienia określony jest w sposób wiążący dla Stron w Potwierdzeniu zamówienia.

2. Wyroby wydawane są Kupującemu lub przewoźnikowi z magazynu STAM w dni robocze w godzinach od 7 do 15

3. Określenie terminu sprzedaży poprzez nazwy miesiąca oznacza, że ostatnim dniem terminu umownego sprzedaży jest ostatni dzień roboczy danego miesiąca. Określenie terminu sprzedaży poprzez podanie tygodnia, oznacza że ostatnim dniem terminu umownego jest ostatni dzień roboczy danego tygodnia.

4. Brak odbioru przez Kupującego wyrobów w uzgodnionym terminie uprawnia STAM do naliczania opłaty za przechowanie.

5. Przed zaplanowanym przez Kupującego terminem odbioru zamówionych Produktów strony ustalają z 12 godzinnym wyprzedzeniem datę odbioru wyrobów za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej, przy czym w przypadku odbioru Produktów przez Kupującego transportem własnym, Kupujący zobowiązany jest podać w zamówieniu o planowanym terminie odbioru wyrobów, dane osoby upoważnionej do odbioru obejmujące imię i nazwisko oraz numer i serię dowodu osobistego (serie i numer paszportu wraz z określeniem podmiotu wydającego paszport) oraz dane środka transportowego poprzez wskazanie pojazdu i numeru rejestracyjnego.

6. W przypadku opóźnienia w odbiorze zamówionych Produktów przez Kupującego, STAM jest uprawniony do zastępczego wydania Produktów Kupującemu poprzez wydzielenie Produktów objętych daną transakcją z ogólnej masy towarów złożonych w magazynie STAM i postawienia ich do dyspozycji Kupującego poprzez wystawienie jednostronnie i doręczenie Kupującemu dokumentu WZ. W takim przypadku przeniesienie własności Produktów następuje w dniu doręczeniu Kupującemu jednostronnie sporządzonego przez STAM dokumentu wydania Produktów z magazynu ( WZ).

§4.

Rękojmia za wady Produktu

1. Odpowiedzialność STAM z tytułu wad fizycznych i prawnych Produktów jest wyczerpująco regulowana w niniejszym OWU, a w związku z tym wyłącza się stosownie wszelkich, dalej idących regulacji ustawowych za wyjątkiem przepisów o charakterze bezwzględnie obowiązującym.

2. Zgłoszenie reklamacji nie stanowi podstawy do wstrzymania przez Kupującego zapłaty za odebrane Produkty.

3. Reklamacje ilościowe i dotyczące opakowania powinny zostać zgłoszone przez Kupującego z chwilą odbioru wyrobu, pod rygorem utraty prawa reklamacji w późniejszym okresie. W przypadku odbioru towaru od przewoźnika informuje o brakach ilościowych Kupujący zobowiązany jest ujawnić w dokumentach przewozowych w obecności przewoźnika.

4. Reklamacje jakościowe dotyczące wad jawnych powinny zostać zgłoszone przez Kupującego w terminie 3 dni od dnia odbioru Produktów, pod rygorem utraty prawa reklamacji w późniejszym czasie.

5. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji dotyczącej wady jawnej jest okazanie STAM reklamowanego wyrobu w stanie dostawy, oznakowanego w sposób pozwalający na jego identyfikację, jako pochodzącego od STAM.

6. W każdym przypadku roszczenia Kupującego z tytułu wad jakościowych wygasają z upływem roku od dnia dostawy.

7. Reklamacje zawierające powiadomienie o wykryciu wad oraz jej rodzaj dokonywane jest listem poleconym, faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

8. STAM zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 30 dni od jej zgłoszenia, a w przypadku reklamacji wymagającej specjalistycznych badań, ekspertyz, czas ten może być wydłużony.

9. Na żądanie STAM strony powołują komisję składającą się z przedstawicieli każdej ze stron, w celu ustalenia rodzaju wad Produktu. Ustalenia komisji spisane zostaną w pisemnym protokole, podpisanym przez obie Strony.

10. W przypadku uznania reklamacji STAM uprawniony jest według własnego uznania: (1) do odstąpienia od umowy, odebrania dostarczonego materiału i zwrotu pełnej, uiszczonej przez Kupującego ceny, (2) do usunięcia na swój koszt wad fizycznych Produktu w terminie 21 dni roboczych od dnia uznania reklamacji, lub (3) do dostarczenia Produktu wolnego od wad, jeżeli wady zostaną ujawnione w okresie roku od dnia dostawy i powstaną z przyczyn tkwiących w sprzedanym Produkcie.

11. W przypadku nieuznania zasadności reklamacji zgłoszonej przez Kupującego, strony mogą wspólnie powołać biegłego celem wydania niezależnej opinii co do zasadności reklamacji. Koszty wynagrodzenia biegłego pokryje strona, której stanowisko zostanie uznane za bezzasadne w świetle opinii biegłego. W przypadku zgodnego powierzenia rozstrzygnięcia sporu biegłemu, Strony zobowiązują się zastosować do wniosku opinii biegłego.

12. Rękojmia nie obejmuje wad i uszkodzeń Produktu będących następstwem nieprawidłowego transportu w przypadku transportu Kupującego, nieprawidłowego przechowywania, niezgodnego ze specyfiką wyrobu przetwarzania lub zastosowania.

13. Kupującemu nie przysługuje uprawnienie do jednostronnego odstąpienia od umowy sprzedaży/dostawy z powodu wady Produktu, a w przypadku rozwiązania umowy sprzedaży/dostawy z powodu wady Produktu za porozumieniem stron, Kupujący nie może odesłać wadliwego produktu bez uprzedniej zgody STAM i ustalenia terminu oraz sposobu zwrotu.

§5.

Odpowiedzialność

1. STAM ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody poniesione przez Kupującego w następstwie umyślnego niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez STAM.

2. Kupujący może żądać naprawienia szkody poniesionej w następstwie umyślnego niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez STAM do wysokości poniesionej straty ( damnum emergens), przy czym górną granicą odpowiedzialności STAM jest cena netto zamówionych Produktów.

3. W żadnym wypadku STAM nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na utracie przez kupującego korzyści, które ten uzyskałby, gdyby szkody mu nie wyrządzono ( lucrum cessans), ani w zakresie czystej straty finansowej.

§6.

Rozwiązanie umowy. Odstąpienie od umowy

1. Strony mogą w każdym czasie rozwiązać umowę sprzedaży/dostawy za pisemnym porozumieniem.

2. W przypadku opóźnienia o odbiorze całości Produktów przez kupującego dłuższego, niż 30 dni w stosunku do terminu ustalonego w potwierdzeniu Zamówienia , STAM niezależnie od uprawnienia do jednostronnego wydania towaru w sposób opisany w §5 ust 6 niniejszych OWS jest uprawniony do odstąpienia od umowy w zakresie niewykonanym przez Kupującego na podstawie art. 492 k.c. bez wyznaczenia Kupującemu dodatkowego terminu.

3. STAM może odstąpić od umowy w razie opóźnienia Kupującego w zapłacie części lub całości ceny, trwającego co najmniej 14 (czternaście ) dni.

4. STAM może odstąpić od umowy w razie, gdy z przyczyn od niego niezależnych, czego nie mógł przewidzieć nawet przy dołożeniu należytej staranności w chwili Potwierdzenia Zamówienia, sprzedaży towarów stała się niemożliwa lub ceny rynkowe stali przekroczyły o co najmniej 5 % cenę stali z dnia Potwierdzenia Zamówienia.

5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży/dostawy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§7.

Prawo właściwe. Sąd właściwy

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS, zastosowanie maja odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności polskiego Kodeksu Cywilnego.

2. Językiem umowy jest język polski.

3. Spory mogące wystąpić na tle realizacji umów, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sadu powszechnego właściwego rzeczowo dla siedziby STAM.

§8.

Korespondencja

1. Wszelką korespondencję, w zakresie której Strony dopuszczają doręczenia faksem lub pocztą elektroniczną uznaje się za skutecznie doręczoną, jeśli będzie kierowana przez Strony odpowiednio: w przypadku Kupującego na numer faksy lub adres poczty elektronicznej podane w Zamówieniu, a w przypadku STAM na numer faksu lub adres poczty elektronicznej podane w Potwierdzeniu Zamówienia.

2. Wszelką korespondencję, w zakresie której Strony wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności uważa się za skutecznie doręczoną, jeżeli doręczenie zostanie dokonane za pośrednictwem operatora publicznego listem poleconym lub za pośrednictwem odbioru na adresy Stron wskazane w umowie sprzedaży/dostawy chyba, że strona w ten sposób powiadomi drugą strona o zmianie adresu do doręczeń. Przesyłki uważa się za skutecznie doręczone w dniu pierwszego awizowania przesyłki poleconej przez operatora publicznego. Wałbrzych 30 czerwca 2014r.